VERKOOPSVOORWAARDEN

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vinden onze verkopen plaats volgens deze voorwaarden, die automatisch voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant, zelfs als de aankoopvoorwaarden van de klant bepalen dat zij de enige zijn die zijn toegestaan.

A. Betreffende de levering van goederen.

1. Het risico over de goederen gaat over op de klant vanaf het sluiten van de overeenkomst. De goederen blijven echter eigendom van Gravelart tot op het ogenblik van effectieve en volledige betaling van de prijs. Tot die tijd verbindt de klant er zich toe de gekochte goederen niet te vervreemden, te verpanden of met zekerheden te bezwaren.
2. De klant zal zo volledig mogelijk alle gegevens omtrent zijn bestelling formuleren. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor vergissingen, wanneer deze het gevolg zijn van het foutief, onvoldoende of dubbelzinnig omschrijven van de bestelling door de klant.
3. Wanneer naar aanleiding van de bestelling een prijs wordt opgegeven, dan betreft het enkel de prijs zonder BTW of andere belastingen of taxen, tenzij schriftelijk anders aangeduid. De BTW, belastingen of taksen worden gefactureerd aan het geldende tarief.
4. De door Gravelart bij de bestelling opgegeven prijzen zijn kunnen in geval van onvoorziene prijsverhoging op de markt of bij onze leveranciers of vervoerders van Gravelart, dit om welke reden ook, naar boven worden bijgesteld.
5. Wanneer er geen prijs wordt gecommuniceerd naar aanleiding van de bestelling, zal er rekening worden gehouden met de normale tarieven op het moment van levering.
6. De geleverde goederen worden nooit teruggenomen noch geruild.
7. Ingeval van “vreemde oorzaak” (artikel 1147 B.W.) zijn wij van rechtswege gemachtigd onze verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd, zonder mogelijks verhaal op ons. Worden onder meer als “vreemde oorzaak” beschouwd: oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuurrampen en/of andere rampen, elke ontregeling van de sector in het algemeen, en dit zowel wanneer deze vreemde oorzaak zich voordoet bij ons als bij onze leveranciers.
8. Gravelart kan een aanbetaling / voorschot eisen bij de bestelling.
9. Indien de klant een leveringstermijn wenst, dan dient hij deze op te geven bij de bestelling. De gevraagde leveringstermijnen worden echter steeds opgegeven als streefdatum en zijn niet bindend voor Gravelart. Eventuele laattijdigheid kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het betalen van enige schadevergoeding.

B. Omtrent de vervoersopdrachten.

1. Door het feit van zijn bestelling en/of door het feit van zijn ondertekening van onze vrachtbrieven bij onze levering en ons vervoer, neemt de klant onze algemene voorwaarden aan. Elke bepaling welke voorkomt in de bestellingen van onze klant, en strijdig of in tegenstelling is met de onze, wordt als niet bestaand beschouwd, tenzij schriftelijk en voorafgaand akkoord onzentwege.
2. Al onze transporten en leveringen worden uitgevoerd volgens de CMR-voorwaarden voor internationaal transport, volgens de voorwaarden van de Nationale Belgische Federatie der Baanvervoerders voor nationaal transport en volgens de voorwaarden van de Federatie der Expediteurs van België, 1980, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1980, onder nr. 7830, behalve wanneer hierna anders vermeld.
3. Alle door ons vervoerde goederen reizen op risico van onze opdrachtgevers, zowel bij franco als non-franco levering. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die wordt aangericht bij het laden en lossen. Alle verzekeringen voor het dekken van transport-, ladings- en lossingsrisico’s moeten speciaal en vooraf schriftelijk aangevraagd worden door onze opdrachtgevers en moeten schriftelijk door ons worden bevestigd.
4. De ondertekening van onze vrachtbrieven bij de levering geldt als aanvaarding in goede staat van onze goederen. Klachten worden slechts aanvaard, als zij schriftelijk worden gedaan binnen de 3 dagen na de levering, en op voorwaarde dat schriftelijk voorbehoud werd gemaakt gedurende de levering op de vrachtbrief. Goederen geleverd met ongeschonden uitwendige verpakking, worden aanzien als zijnde geleverd in goede staat. Met betrekking tot goederen die niet of onvoldoende verpakt zijn, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

C. Algemene voorwaarden, steeds van toepassing.

1. De klant is verplicht te betalen door middel van een bankoverschrijving zodra hij zijn bestelling heeft geplaatst. In geval van annulering van de bestelling is de klant verplicht een schadevergoeding van 30% van de prijs te betalen. De klant is gehouden de facturen te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum.
2. De klant is verplicht de facturen binnen de op de factuur vermelde termijn per bankoverschrijving te betalen. De kosten voor deze betaalinstrumenten zijn altijd voor rekening van de klant en wij kunnen ze altijd factureren en een toeslag vragen.
3. Bij achterstallige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag.
4. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het verschuldigde bedrag bij wijze van forfaitaire schadeloosstelling verhoogd met 12%, met een minimum van € 125,00.
5. Klachten betreffende de niet-conformiteit van de levering dienen op straffe van verval uiterlijk binnen de drie dagen na levering met aangetekend en gemotiveerd schrijven aan Gravelart worden meegedeeld. In geval van contractbreuk, anders dan in de hierboven beschreven gevallen, heeft Gravelart het recht op een respijttermijn van ten minste 10 dagen na ingebrekestelling. Gravelart kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor meer dan 10% van het totale bedrag van de levering.
6. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekende brief met opgave van redenen worden ingediend.
7. Gravelart is enkel aansprakelijk voor haar, concreet bewezen, bedrieglijke of opzettelijke, fout. In voorkomend geval is Gravelart enkel aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht. Gravelart is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade. Gravelart is vrijgesteld van aansprakelijkheid indien de schade (mede) is veroorzaakt door de klant of een persoon voor wie hij verantwoordelijk is, ook indien de schade (mede) is veroorzaakt door een tekort aan het product.
8. Onze leveringen zijn benaderd conform wat betreft het kaliber van de goederen voor wegeniswerken (steenslag, zand, …). Gravelart is niet aansprakelijk voor de niet conformiteit van de levering, voor zover onze leverancier of de fabriek ons bepaalde goederen heeft geleverd als zijnde het door de klant bestelde kaliber van goederen. In dat geval blijft de door ons gevraagde prijs onverkort verschuldigd.
9. De door Gravelart gefactureerde prijs heeft alleen betrekking op de producten die op de factuur staan vermeld. De klant kan dus nooit beweren dat hij van mening was dat het om een eindfactuur ging die de hele bestelling omvatte en niet alleen de vermelde producten.
10. De partijen komen uitdrukkelijk overeen de zetel van onze vennootschap te beschouwen als de plaats van uitvoering van dit contract. Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge. Gravelart behoudt zich echter het recht voor het geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de klant of op andere wettelijk toegestane plaatsen. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Brugge, en het Vredegerecht over het eerste kanton te Brugge bevoegd, tenzij wij voorrang geven aan de toepassing van art. 624 Ger. W.